Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg

„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 580.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko”

Przetarg Nieograniczony

„Plac zabaw dla dzieci” – robota budowlana

Przetarg Nieograniczony

„Plac zabaw dla dzieci” – robota budowlana

Przetarg nieograniczony

„ Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Garbatka – Letnisko w roku szkolnym 2010/2011 ” - ogłoszenie w BZP ukazało się pod Nr 200956-2010

Z A W I A D O M I E N I E

Garbatka – Letnisko dnia, 07 lipca 2010 roku. IZP. 2222/7/2010 Z A W I A D O M I E N I E Gmina Garbatka – Letnisko w związku z prowadzonym postępowaniem dot. rozeznania cenowego na „Opracowanie

Rozeznanie cenowe

R O Z E Z N A N I E C E N O W E prowadzone w postępowaniu dotyczącym zlecenia usługi polegającej na: „Opracowaniu zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbatka – Letnisko” – dla terenu położonego w miejscowości Garba