Deklaracja dostępności

Gmina Garbatka-Letnisko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.garbatkaletnisko.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-07-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2011-07-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Mariusz Grotkowski , adres e-mail: administrator@garbatkaletnisko.pl , telefon: 486210194.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Główna siedziba Urzędu Gminy - ul. Skrzyńskich 1. Do budynku prowadzą schody, a obok nich znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Referat Gospodarki Komunalnej (RGK) - ul. Spacerowa 2a, wejście do budynku od ul. Krasickiego. Do budynku prowadzą schody, wejście niedostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie korytarzy

Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pokoje biurowe na parterze.Toaleta nie jest przystosowana dla nich.

Dostosowanie schodów

Brak wyróżnienia początku i końca schodów poprzez elementy kontrastowe.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

W budynku nie ma pochylni.

Dostępność platform

W budynku nie ma platform.

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Na parkingu Urzędu Gminy przy ul. Skrzyńskich 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczono znakiem P-24. Przy budynku RGK parkowanie jest utrudnione, brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Urzędzie Gminy nie ma tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje

Na wniosek osób niepełnosprawnych zapewniono dogodną komunikację - pracownik merytoryczny schodzi do petenta. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące składaja pisma w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko lub wysyłają pocztą tradycyjną na adres urzędu albo drogą mailową na adres: urzad@garbatkaletnisko.pl.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Grotkowski
Ilość wyświetleń: 108
22 września 2020 14:44 (Mariusz Grotkowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 14:40 (Mariusz Grotkowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 14:39 (Mariusz Grotkowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.