Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Garbatka-letnisko dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn:"Uruchomieniu kopalni piasku na działce nr 51 obręb Anielin oraz na działkach nr 244, 242, 240/2 obręb Brzustów należącej do Zakładów Silikatowych...

Obwieszczenie Wójta Gminy Policzna

Obwieszczenie Wójta Gminy Policzna informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka-Wilczowola".

Informacja o wydanej decyzji

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Modernizacji zbiornika małej retencji w leśnictwie Policzna w ramach projektu pn.: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych",...

Obwieszczenie Wójta Gminy Policzna

Obwieszczenie Wójta Gminy Policzna informujące o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka-Wilczowola"

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji zbiornika małej retencji w leśnictwie Policzna w ramach projektu pn.: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej...

Zawiadomienie o otrzymaniu pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

Zawiadomienie o otrzymaniu pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Modernizacji zbiornika małej retencji w leśnictwie Policzna w ramach projektu pn.: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu...

Zawiadomienie o otrzymaniu uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia

Zawiadomienie o otrzymaniu uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji zbiornika małej retencji w leśnictwie Policzna w ramach projektu pn.: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"...

Informacja o wydanej decyzji

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywanie kruszywa naturalnego nieobjętego własnością górniczą bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20 000 m3 kopaliny w m. Brzustów"...

Obwieszczenie Wójta Gminy Policzna

Obwieszczenie Wójta Gminy Policzna dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka-Wilczowola" (granica robót: 92+656 - 100+730).

Zawiadomienie o otrzymniu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środoiska w Warszawie

Zawiadomienie o otrzymaniu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wzywające do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji zbiornika małej retencji w lesnictwie Policzna w ramach projektu pn.: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów...